Zoom Hånddesinfeksjon

  Hånddesinfeksjon

  59,00 kr

  Fuktighetsgivende hånddesinfeksjonsmiddel. Uscented. Effektiv mot bakterier og virus.

  Bruksanvisning: Vask hendene med såpe og vann og tørk dem. Gni inn ca 3 ml grundig og la hendene lufttørke i ca 30 sek.

  SDB Hånddesinfeksjon (Sv)

  Aktive ingredienser: 745 g / kg etanol, 83 g / kg propan-2-ol. Laget i henhold til En1500. Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke spis. Ikke utsett den for varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beholderen må være tett lukket. Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis mulig. Fortsett skylling Ved permanent øyeirritasjon: kontakt lege. Unngå kontakt med tekstiler. Inneholder totalt 85% denaturert alkohol. Resirkulere! Emballasjen er sortert som plast og innholdet som farlig avfall. Laget i Sverige for Lilly Nails AB. 

  Hånddesinfeksjon

  59,00 kr